Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ

 

ANA TÜZÜĞÜ

 

 

1. DERNEĞİN ADI

 

Derneğin adı " DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ" dir. Dernek kısaca DPİD olarak kullanılacaktır.

 

 

2. DERNEĞİN MERKEZİ

 

Derneğin Merkezi İstanbul ili olup, şubesi yoktur.

 

 

3. DERNEĞİN AMACI

 

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği üyesi şirketler kitlesel iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden, interaktif, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama iletişim projeleri tasarlara ve/veya uygular. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği içinde bulundukları sektörün gelişmesine, sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacı  ile kurulmuştur.

 

Amacın gerçekleştirilebilmesi için yapılacak faaliyetlerin serbest rekabeti engellememesine özen gösterilecektir.

 

Dernek, amacının gerçekleşmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 

a. Sektörün genel meselelerini resmi ve özel kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde dile getirmek; tartışmak ve bu meselelere çözüm bulmak.

 

b. Sektörü ilgilendiren mevzuatın hazırlanmasında ilgili makamlar ile işbirliği tesis etmek.

 

c. Sektör ile ilgili bilimsel çalışmalar ve araştırmaları izlemek, sonuçlarını derlemek ve üyelerine bilgi sunmak.

 

d. Dernek amacına hizmet edecek şekilde eğitim, seminer, panel, konferans ve benzeri toplantıları düzenlemek ve dış ülkelerdeki bu gibi toplantılara dernek üyelerinin katılmalarını teşvik etmek.

 

e. Türkiye'deki doğrudan pazarlama sektörünün itibarını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

 

f. Gayesinin gerçekleşmesi bakımından ihtiyaç duyduğu menkul ve gayrimenkulleri almak, satmak veya  kiralamak.

                                     

g. Dernek alacaklarının teminat altına alınabilmesi için rehin, ipotek alabilmek, bunları fekkedebilmek, gerektiğinde dernek menkul ve gayrimenkullarını rehin ve ipotek ederek borçlanabilmek.

 

h. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca aynı gaye ile çalışan yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

 

I. Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak, işletmek, işlettirmek.

 

j. Kar amacı gütmeyen dernek, federasyon, kooperatif, vakıf, vb kurmak, kurulmuş olanlara girmek.

 

k. Amaçları doğrultusunda iktisadi teşekkül açmak, kendisi işletmek veya  işletmesini 3.şahıslara devretmek. Ayrıca, gerektiğinde sektörel dış ticaret ilişkileri kurmak.

 

l. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

m. Her türlü faaliyetlerle ilgili sponsorluk anlaşmaları yapmak, sponsor olmak vb. anlaşmalar yapmak,

 

n. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, federasyonlarla, konfederasyonlar veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

 

 

4. ÜYELİK

 

Derneğe üyelik,  asil üyelik ve onursal üyelik olmak üzere 2 (iki) şekilde gerçekleşebilir. Asil Üyelik yalnızca tüzel kişiliklere açıktır. Her türlü üyelik için ortak koşul Türkiye'de doğrudan pazarlama sektöründeki çalışmalara destek olacak niteliklere sahip olmaktır. Derneğe üyelik koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 

Esas faaliyet alanı Veritabanına Dayalı Pazarlama, İnteraktif Pazarlama, Etkinlik Pazarlaması, Satış Noktalarında Pazarlama ve Sahada Pazarlama hizmetlerinden en az biri olan şirketler derneğe üye olabilir.  

 

Kurumsal Üyelik Şartları:

 

Sektörde en az üç yıldır faaliyet göstermek, ya da yurtdışında aynı sektörde faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye şubesi olarak en az bir yıldır aktif olmak

 

En az beş yerel ve/veya uluslararası markaya hizmet vermek

 

Dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı beyan etmek

 

Üyelik konusunda  5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun üyelikle ilgili hükümleri saklıdır.

 

Derneğe üyelik için yazılı olarak yönetim kuruluna başvuruda bulunulur ve dernek tarafından hazırlanmış Üyelik Giriş Bildirgesi doldurulur.

 

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde "Üyeliğe kabul" veya "İsteğin reddi" şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Yönetim kurulu yeni üye alıp almamakta serbesttir.

 

Dernek asil üyelikleri Tüzel Kişi üyelikleri vasıtası ile teşekkül eder.

Asil Üyeler: Dernek tüzüğündeki amaçları benimseyen ve tüzük hükümleri ile üyelik koşullarına uyan üyelerdir. Şirketler 1 (bir) üye ile temsil edilir. Şirketleri temsil eden yetkililerin üye şirketin sahibi, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü veya şirketin temsilci atamaya yetkili mercileri tarafından yazılı beyan ile dernek işleri için yetkilendirilen kişilerden olması zorunludur.

Tüzel kişilik üyeliği için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir;

 

a)    Şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

b)    Ticaret odasından alınmış yeni tarihli faaliyet belgesi

c)    Vergi levhası fotokopisi

d)    İmza sirküleri

e)    Dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı beyanı

 

 

Onursal Üyelik:

Doğrudan Pazarlama sektörüne uzun yıllar emeği geçmiş, doğrudan pazarlama sektörünün yaygınlaştırılmasına, benimsetilmesine ve geliştirilmesine öncülük kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olabilirler. Onursal üyeler giriş ve yıllık aidat ödemekle yükümlü olmayıp, seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

5. ÜYELiKTEN AYRILMA

 

a. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen üye yönetim kuruluna yazı ile müracaat ederek dernek ile ilişiğini keser. İstifa eden üyenin kaydı silinir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

6.ÜYELiKTEN ÇIKARILMA

 

Aşağıda yer alan sebeplerin varlığı durumunda Yönetim Kurulu gerekli delilleri toplar, araştırmaları yapar ve sonucuna göre herhangi bir üye hakkında kınama, uyarı veya ihraç kararı verebilir:

 

a)Sektörde faaliyetini bırakmış olmak,

 

b)Sektör faaliyetlerinde adları gayrı kanuni işlere karışmış olmak,

 

c)Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş olmak,

 

d)Üyeler arasında ahenk bozucu veya derneğin şöhretine ve düzenine zarar veren davranışlarda bulunmak,

 

e)Dernek amaçlarına aykırı hareket etmek, genel kurul kararlarına uymamak,

 

f) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

 

g) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

 

h)Derneğe karşı olan mali yükümlülüklerin Yönetim Kurulunca kabule şayan bir sebep olmadan, dernekte kayıtlı bulunan adrese yapılan tebligata rağmen 7 işgünü içinde yerine getirilmemesi ve üye aidatının 1. taksidinin 01 Ocak – 01 Şubat, 2. taksidinin 01 Temmuz – 01 Ağustos tarihleri arasında ödenmemesi,

 

Dernekten çıkarılan üyenin yönetim kurulunun bu kararına karşı genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel kurulun kararı katidir.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

7. DERNEĞİN ORGANLARI

 

Derneğin organları:

 

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu

               

 

8. GENEL KURUL - GÖREV VE YETKİLERİ

 

Genel kurul, işbu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder ve derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

       

        1-Dernek organlarının seçilmesi,

        2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

        3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

        4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

        5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda                               yönetim kuruluna yetki verilmesi,

        6-Derneğin vakıf kurması,

        7-Derneğin fesih edilmesi,

        8-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

        9-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

9. GENEL KURUL TOPLANTILARI

 

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Derneğe geçmiş dönem aidat borcu bulunan üyeler, Genel Kurul’a katılamaz, oy kullanamazlar.

 

Çağrı Usulü

 

Çağrı Usulü

Her şirket genel kurulda bir temsilci ile temsil edilir. Dernek genel kurulunda şirketleri temsil etmeye tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi yetkilidir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

Genel kurula, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her temsilcinin bir oy hakkı vardır; temsilci oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

10. YÖNETİM KURULU

   

Yönetim kurulu genel kurul tarafından iki yıl için gizli oy ile seçilen dokuz asil ve altı yedek üyeden oluşur.

 

Seçimin ardından yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yaparak bir başkan, dört başkan yardımcısı, bir sayman, bir genel sekreter seçer.

 

Yönetim kurulu başkanlığı iki dönem üst üste yapılamaz.

 

Yönetim kurulunda aynı şirketten iki üye bulunamaz. Şirketlerin sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri veya şirketin temsilci atamaya yetkili mercileri tarafından yazılı beyan ile dernek işleri için yetkilendirilen kişilerden olması zorunludur.

 

Yönetim kurulu başkanın çağrısı üzerine toplanır. En geç üç ayda bir toplanması zaruridir. Ancak başkan gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

 

Mazeretsiz olarak üç defa üst üste yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye yönetim kurulu kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

 

Yönetim kurulu kararları çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim kurulu aşağıda belirtilen hususları yerine getirir.

 

- Derneğin amacına uygun her türlü faaliyette bulunmak ve derneğin en iyi şekilde faaliyette bulunması için gerekli          gördüğü bütün tedbirleri almak.

 

- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

 

- Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula          sunmak.

 

- Genel kurul gündemini hazırlamak, genel kurul için gerekli işlemleri tamamlamak, genel kurula davet etmek.

 

- Derneğe üye olmak için başvuruda bulunanların isteklerini inceleyip karara bağlamak.

 

- Üye giriş ve yıllık aidatlarını belirlemek ve her mali yılbaşında gerekli gördüğü hallerde artırmak

 

- Üye aidatlarını tüzükte belirtilen süre içinde ödemeyen üyeler hakkında, ihraç da dahil olmak üzere tüzüğün 7.                 maddesinde kendisine verilmiş olan iş, işlem ve görevleri yerine getirmek.

 

- Üye aidatlarını tüzükte belirtilen süre içinde ödemeyen üyeler hakkında tüzüğün ilgili maddesini uygulamak.

 

- Dernekler Kanunu’nda belirtilen defterlerin tutulmasını sağlamak.

 

- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

- Derneğin amacına uygun yurtdışı derneklerle işbirliği yapmak, gerekli gördüğü durumlarda üyelik kararı almak

 

- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

 

 

11. DENETLEME KURULU

 

Denetleme kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla iki yıl  için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden kurulur.

 

Derneğin hesapları denetleme kurulu tarafından bir yılı geçmeyecek aralıklarla denetlenerek sonuç bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur.

 

Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

 

- Genel kurul adına derneğin yönetim ve hesap işlerini denetler.

 

- Derneğin hesap bilançosunu inceler.

 

- Yıllık denetleme raporunu hazırlar ve genel kurula sunar.

 

- Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

12. DERNEĞİN GELİRLERİ

 

Derneğin gelirleri şunlardır:

 

a. Üye olacakların bir defaya mahsus olmak üzere verecekleri giriş aidatı ile her yıl ödeyecekleri yıllık aidatları

 

b. İlk defa üyeliğe kabul edilen tüzel kişiler için üyelik aidatının tahsili o yıla ilişkin toplam aidat tutarının 12 aya bölünmesi sureti ile bulunan miktarın, yılsonuna kadar kalan ay sayısı ile çarpımı neticesinde bulunur. Hesaplamada, üyelik kaydının yapıldığı ay tam olarak kabul edilir.

 

c. Dernekçe tertiplenecek balo, eğlence, konser, eğitim, konferans, seminer ve açık oturumlardan sağlanan gelirle,  piyango ve yemeklerin gelirleri, bağış ve yardımlar, sergi ve yayın gelirleri

 

d. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

 

e. Dernek mal (menkul ve gayrimenkul) varlığından elde edilecek gelirler

 

f.  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

 

g. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde      edilen kazançlar.

 

h.  Diğer gelirler.       

 

13. GELİR VE GİDERDE USUL

 

Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Bu defter ve belgelerin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.

 

Alındı Belgesi, resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp yerin en  büyük mülki amirine onaylattırıldıktan sonra kullanılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın kimliği ve imzası bulunur.

 

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

 

Yıllık aidatlar iki taksitte ödenecektir. İlk taksitin 01 Ocak - 01 Şubat, ikinci taksitin 01 Temmuz - 01 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlerin aşılması durumunda yasal faiz tahakkuk ettirilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

14. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

15. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

15. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Dernek Tüzüğü, Genel Kurulun olağan veya olağan  üstü olaraktan yapacağı toplantılarda alacağı kararlar ile değiştirilebilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul Toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyu şarttır.

 

Tüzükte yapılacak değişikliklerin 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na ve ona dayanarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliği’ne uygun şekilde ilan edilmesi ve mahalli en büyük mülki amirliğe verilmesi  şarttır.

 

 16. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

Genel kurul derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

 

Ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi şarttır.

 

Derneğin kendiliğinden münfesih duruma düşmesi veya feshi halinde derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallar borçlar varsa ödendikten sonra Genel Kurul’un uygun göreceği şekilde tasfiye edilir. Bu konuda herhangi bir karar alınamazsa mallar hazineye kalır. 

 

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen dernek amacına en uygun vakıf veya derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

17. DEFTER VE KAYITLAR

 

Dernek, Dernekler Yönetmeliği’nin 32. maddesinde yer alan, tutulması zorunlu defterleri tutacaktır.

 

18. TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

 

İşbu tüzükte hüküm bulunmayan konularda meri Dernekler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

 

19. KURUCULARIN KİMLİKLERİ

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

  1. SÜLEYMAN SATAL
  2. TANJU KAYNARSOY
  3. VEDİA AYŞE EYÜBOĞLU
  4. SANEM OKTAR
  5. PINAR ÖZDEMİR
  6. SİNAN GÜNAL
  7. TÜLAY ALPHAN

radore

©2018 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.